Skip to content

Aquarius katika Zodiac ya Kale

  • by

Aquarius ni kundinyota la sita la zodiac na ni sehemu ya Kitengo cha Zodiac kinachotufunulia matokeo ya ushindi wa Yule Ajaye. Inaunda sura ya mtu anayemimina mito ya maji kutoka kwenye mtungi wa mbinguni. Aquarius ni Kilatini kwa maji mbebaji. Katika horoscope ya leo ikiwa umezaliwa kati ya Januari 21 na Februari 19 wewe ni Aquarius. Kwa hiyo katika usomaji huu wa kisasa wa unajimu wa nyota ya nyota ya kale, unafuata ushauri wa nyota kwa Aquarius ili kupata upendo, bahati nzuri, afya, na kupata ufahamu juu ya utu wako.

Aquarius inaonyesha kwamba kiu yetu ya furaha katika utajiri, bahati na upendo haitoshi. Lakini ni Mtu wa Aquarius pekee anayeweza kutoa maji ambayo yatakidhi kiu yetu. Katika zodiac ya kale Aquarius inatoa maji yake kwa watu wote. Kwa hivyo hata kama uko isiyozidi Aquarius kwa maana ya kisasa ya horoscope, hadithi ya kale ya unajimu katika nyota za Aquarius inafaa kujua ili uweze kuchagua kunywa kutoka kwa maji Yake mwenyewe.

Kundi la Aquarius kwenye Nyota

Hapa kuna nyota zinazounda Aquarius. Je, unaweza kuona kitu chochote kinachofanana na mtu anayemwaga maji kutoka kwenye chombo kwenye picha hii ya nyota?

Picha ya nyota ya Aquarius

Hata kama tutaunganisha nyota katika Aquarius na mistari bado ni vigumu ‘kuona’ picha yoyote kama hiyo. Kwa hivyo mtu angewezaje hata kufikiria mtu anayemwaga maji kwenye samaki kutoka kwa hii?

Aquarius na nyota zilizounganishwa na mistari

Lakini ishara hii inarudi nyuma kama tunavyojua katika historia ya wanadamu. Hapa kuna zodiac katika Hekalu la Dendera la Misri, zaidi ya miaka 2000, na picha ya mtoaji wa maji Aquarius iliyozunguka kwa nyekundu. Unaweza pia kuona kwenye mchoro upande ambao maji hutiririka hadi kwa samaki.

Zodiac ya Misri huko Dendera na Aquarius iliyozunguka

Hili hapa ni bango la National Geographic la nyota ya nyota inayoonyesha Aquarius jinsi inavyoonekana katika Ulimwengu wa Kusini.

Chati ya National Geographic Zodiac Star yenye Aquarius iliyozunguka

Hata tukiunganisha nyota zinazounda Aquarius na mistari ili kuonyesha nyota za nyota, bado ni vigumu ‘kuona’ kitu chochote kinachofanana na mtu, mtungi na kumwaga maji katika kundinyota hili la nyota. Lakini hapa chini kuna picha za kawaida za unajimu za Aquarius

Aquarius & Mito ya Maji

Picha ya jadi ya zodiac ya Aquarius Man akimwaga maji kwa ajili ya samaki (Piscis Australis – Samaki wa Kusini)
Aquarius alionekana akimwaga maji kwa Piscis Australis – Samaki wa Kusini

Kama ilivyo kwa makundi mengine ya nyota, taswira ya Mbeba Maji si dhahiri kutoka kwa kundinyota lenyewe. Sio asili ndani ya kundinyota. Badala yake, wazo ya Mbeba Maji ilikuja kwanza, kutoka kwa kitu kingine isipokuwa nyota. Kisha wanajimu wa kwanza walifunika wazo hili juu ya nyota ili kuwa ishara inayojirudia.

Lakini kwa nini?

Ilimaanisha nini kwa watu wa zamani? Kwa nini Aquarius kutoka nyakati za kale imehusishwa na Samaki wa Kusini nyota ili maji yanayotiririka kutoka kwa Aquarius yaende kwa Samaki?

Onywa! Kujibu hili kutafungua horoscope yako kwa njia zisizotarajiwa, kukuingiza kwenye safari tofauti kisha uliyokusudia wakati wa kuangalia tu ishara yako ya nyota …

Hadithi ya Kale ya Zodiac

Tuliona, pamoja na Virgo, kwamba Biblia inasema kwamba Mungu aliumba makundi ya nyota. Akawapa Ishara za Hadithi inayowaongoza watu mpaka iteremshwe. Hivyo Adamu na wanawe waliwafundisha watoto wao ili kuwaelekeza Mpango wa Mungu. Bikira alitabiri kuja kwa Mwana wa Bikira – Yesu Kristo. Tulipitia Hadithi inayoelezea Mgogoro Mkubwa na sasa tuko katika kitengo cha pili akitudhihirishia faida za ushindi wake.

Maana ya asili ya Aquarius

Aquarius aliwaambia watu wa kale kweli mbili kuu ambazo ni hekima kwetu leo.

  1. Sisi ni watu wenye kiu (iliyofananishwa na samaki wa Kusini kunywa ndani ya maji).
  2. Maji kutoka kwa Mwanaume ndio maji pekee ambayo yatamaliza kiu yetu.

Manabii wa kale pia walifundisha kweli hizi mbili.

Tuna Kiu

Manabii wa kale waliandika kuhusu kiu yetu kwa njia mbalimbali. Zaburi inaeleza hivi:

Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji. Vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Ee Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu MUNGU, Mungu aliye hai, Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu?

 Zaburi 42:1-2

Ee MUNGU, Mungu wangu, nitakutafuta mapema, Nafsi yangu inakuonea kiu, Mwili wangu wakuonea shauku, Katika nchi kame na uchovu, isiyo na maji.

 Zaburi 63:1

Lakini matatizo hutokea tunapotafuta kukidhi kiu hii kwa ‘maji’ mengine. Yeremia alifundisha kuwa huu ulikuwa mzizi wa dhambi zetu.

13 Kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili; wameniacha mimi, niliye chemchemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika yavujayo, yasiyoweza kuweka maji.

 Yeremia 2:13

Mabirika ya maji tunayofuata ni mengi: pesa, ngono, raha, kazi, familia, ndoa, hadhi. Lakini haya hayawezi kutosheleza na tunaishia kuwa bado na ‘kiu’ ya zaidi. Hivi ndivyo Sulemani, Mfalme mkuu aliyejulikana kwa hekima yake, aliandika kuhusu. Lakini tunaweza kufanya nini ili kukata kiu yetu?

Maji Ya Kudumu Ili Kukata Kiu Yetu

Manabii wa kale pia waliona kimbele wakati ambapo kiu yetu ingetulizwa. Mpaka Musa walitazamia siku ambayo:

Maji yatafurika katika ndoo zake, Na mbegu zake zitakuwa katika maji mengi. Na mfalme wake ataadhimishwa kuliko Agagi, Na ufalme wake utatukuzwa.

 Hesabu 24:7

Nabii Isaya alifuata ujumbe huu

Tazama, mfalme atamiliki kwa haki, na wakuu watatawala kwa hukumu. Na mwanadamu atakuwa kama mahali pa kujificha na upepo, na mahali pa kujisitiri na dhoruba; kama mito ya maji mahali pakavu, kama kivuli cha mwamba mkubwa katika nchi yenye uchovu.

 Isaya 32:1-2

17 Maskini na wahitaji wanatafuta maji, wala hapana; ndimi zao zimekauka kwa kiu; mimi, Bwana, nitawasikia, mimi, Mungu wa Israeli, sitawaacha.

 Isaya 41:17

Kukata Kiu

Lakini kiu hicho kingetulizwa jinsi gani? Isaya aliendelea

Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu; nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakaowazaa;

 Isaya 44:3

Katika Injili, Yesu alitangaza kwamba yeye ndiye chanzo cha Maji hayo

37 Siku ya mwisho ya sikukuu, ambayo kwa kawaida ndio ili kuwa kilele cha sherehe, Yesu alisimama akasema kwa sauti kuu, “Mtu ye yote mwenye kiu na aje kwangu anywe. 38 Kama Maandiko yasemavyo, ye yote aniaminiye, vijito vya maji yaletayo uzima vitatiririka kutoka moyoni mwake.” 39 Yesu alisema haya kuhusu Roho Mtakatifu ambaye wote waliomwamini Yesu wangempokea, kwani mpaka wakati huo, Roho alikuwa bado hajatolewa, kwa kuwa Yesu alikuwa bado hajainuliwa na kutukuzwa.

 Yohana 7:37-39

Anabainisha kwamba ‘maji’ ni picha ya Roho, ambaye alikuja kukaa ndani ya watu siku ya Pentekoste. Huu ulikuwa utimizo wa sehemu, ambao utakamilika katika Ufalme wa Mungu kama inavyosema:

Kisha yule malaika akanionyesha mto wa maji ya uzima ung’aao kama kioo na kutiririka kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo,

 Ufunua wa Yohana 22:1

Kuja Kunywa

Nani anahitaji maji kuliko samaki? Kwa hiyo Aquarius anaonyeshwa picha akiwamiminia samaki maji yake Piscis Australia – Samaki wa Kusini. Hii inaonyesha ukweli rahisi kwamba ushindi na baraka alizopata Mwanadamu – Mbegu ya Bikira – hakika itapokelewa na wale ambao wamekusudiwa. Ili kupokea hii tunahitaji:

Haya, kila aonaye kiu, njoni majini, Naye asiye na fedha; njoni, nunueni mle; Naam, njoni, nunueni divai na maziwa, Bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, Na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu, na kunijia; Sikieni, na nafsi zenu zitaishi; Nami nitafanya nanyi agano la milele, Naam, rehema za Daudi zilizo imara.

Isaya 55:1-3

The samaki wa Pisces inapanua picha hii, ikitoa maelezo zaidi. Zawadi ya Maji Yake inapatikana kwa wote – wewe na mimi tukiwemo.

Nyota ya Aquarius katika Maandishi ya Kale

Nyota linatokana na Kigiriki ‘Horo’ (saa) na hivyo ina maana ya kuweka alama kwa saa maalum. Maandiko ya Kinabii yanaashiria Aquarius ‘horo’. Aquarius anawekwa alama na Yesu kwa namna hii.

13 Yesu akamjibu, “Kila mtu anayekunywa maji ya kisima hiki ataona kiu tena. 14 Lakini ye yote atakayekunywa maji nitakay ompa mimi, hataona kiu kamwe. Maji nitakayompa yatakuwa kama chemchemi itakayobubujika maji yenye uhai na kumpa uzima wa milele.”

21 Yesu akamjibu, “Mama, niamini; wakati unakuja ambapo hamtamwabudu Baba katika mlima huu, wala huko Yerusalemu. 22 Ninyi Wasamaria mnaabudu msichokijua. Sisi Wayahudi tunamwab udu Mungu tunayemjua kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayahudi. 23 Lakini wakati unakuja, tena umekwisha timia, ambapo wale wanaoabudu inavyostahili watamwabudu Baba katika roho na kweli. Watu wanaoabudu kwa njia hii ndio anaowataka Baba. 24 Mungu ni roho na wote wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli.”

 Yohana 4:13-14, 21-24

Sasa tuko kwenye ‘saa’ ya Aquarius. Saa hii sio saa fupi maalum kama ilivyokuwa kwa Capricorn. Badala yake ni ‘saa’ ndefu na iliyo wazi ambayo inaendelea kupanuka kutoka wakati wa mazungumzo hayo hadi leo. Katika saa hii ya Aquarius, Yesu anatupatia maji ambayo yatatua hadi uzima wa milele ndani yetu.

Neno la Kigiriki lililotumiwa na Yesu mara mbili hapa ni dharauo, sawa na mzizi katika ‘horoscope’.

Usomaji wako wa Nyota ya Aquarius kutoka kwa Zodiac ya Kale

Wewe na mimi tunaweza kutumia usomaji wa nyota ya Aquarius leo kwa njia ifuatayo.

Aquarius anasema ‘Jitambue’. Je, ni kitu gani ndani yako ambacho unakitamani? Je, kiu hii inajionyeshaje kama tabia ambazo wale wanaokuzunguka wanaona? Labda unajua tu kiu isiyo wazi ya ‘kitu zaidi’, iwe pesa, maisha marefu, ngono, ndoa, uhusiano wa kimapenzi, au chakula bora na vinywaji. Kiu hiyo inaweza kukufanya usiyapatane na wale ambao tayari wako karibu nawe, na kusababisha kufadhaika katika uhusiano wako wowote wa ndani, iwe ni wafanyikazi wenza, wanafamilia au wapenzi. Kuwa mwangalifu ili kiu yako isikufanye upoteze ulichonacho. 

Sasa ni wakati mzuri wa kujiuliza nini maana ya ‘maji yaliyo hai’. Sifa zake ni zipi? Maneno kama ‘uzima wa milele’, ‘spring’, ‘roho’ na ‘kweli’ yalitumiwa kuelezea toleo la Aquarius. Huleta akilini sifa kama vile ‘wingi’, ‘kuridhika’, ‘kuburudisha’. Hii inaweza kugeuza mahusiano yako ili uwe ‘mtoaji’ badala ya ‘mpokeaji’ tu. 

Lakini yote huanza na kujua kiu yako na kuwa mwaminifu juu ya kile kinachokusukuma. Kwa hiyo fuata mfano wa mwanamke katika mazungumzo haya na uone ikiwa unaweza kujifunza jinsi alivyokubali ofa hiyo. Maisha yenye thamani huja unapouchunguza moyo wako.

Kwa undani zaidi Aquarius & kupitia Hadithi ya Zodiac ya zamani

Ishara ya Aquarius awali haikusudiwa kuongoza maamuzi kuelekea afya, upendo na ustawi tu kwa wale waliozaliwa kati ya Januari 21 na Februari 19. Iliwekwa kwenye nyota ili wote wakumbuke kwamba tuna kiu ya kitu zaidi katika maisha haya. Ishara iliwekwa zamani sana katika nyota kwamba Mwana wa Bikira atakuja ambaye angekata kiu hiyo ndani yetu. Kuanza Hadithi ya Zodiac ya Kale mwanzoni mwake tazama VirgoPisces inaendelea Hadithi ya Zodiac. Ili kuelewa ujumbe ulioandikwa wa Aquarius ili uweze kuelewa vyema ‘maji yaliyo hai’ ona:

Pakua PDF ya sura za Zodiac kama kitabu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *